Účinky mastichy při ateroskleróze

Co je ateroskleróza

Ateroskleróza – kornatění tepen – představuje významný zdravotním problém. Vzniká v důsledku ukládání tukových látek v stěně tepny, čímž dochází ke zúžení tepny, snížení pružnosti a omezení průtoku krve. Ateroskleróza je tak příčinou infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a dalších onemocnění.

Tento text je shrnutím vědeckých poznatků spojených s účinkem mastichy jako ochranného faktoru při ateroskleróze.

Zlý a hodný cholesterol

V dnešní době se zintenzivňuje zájem o výzkum v oblasti přirozených antioxidantů, jako o ochranného faktoru při ateroskleróze. Přirozené antioxidanty jsou látky, které mají díky své struktuře významnou protektivní roli proti tvorbě ateromových plátů a tím chrání proti ateroskleróze a srdečním chorobám. Obsah fenolických molekul, stejně tak jako fytosterolů v chios mastiše je velmi důležitý, protože tyto složky působí proti oxidaci nízkodenzitních lipoproteinů (LDL), což je právě důležitým faktorem případného antioxidačního účinku.

LDL se zjednodušeně označuje jako „zlý“ nebo „špatný“ cholesterol, na rozdíl od HDL, který je „hodný“ nebo „dobrý“.

V souvislosti se zájmem o antioxidanty se mnoho studií věnuje významným ochranným účinkům fenolických extraktů chioské mastichy proti oxidaci LDL („zlý“ cholesterol), která významně přispívá vzniku aterosklerózy. Výzkumná činnost je v této oblasti stále v experimentální fázi, protože až do současnosti byl protektivní účinek fenolického extraktu zkoumán pouze v podmínkách in vitro, tedy v uměle vytvořeném prostředí. Objevy, které byly dodnes publikovány, jsou ale velmi povzbudivé a doporučují další využití mastichy jako přírodního antioxidantu.

Laboratorní výzkum

Konkrétně jde o laboratorní výzkum G. V. Z.Dedoussise a kol., který byl publikován v roce 2004 v Atherosclerosis magazine. Zkoumá vliv úplného polárního extraktu na přežití mononukleárů periferní krve (PBMC) v podmínkách oxidačního stresu, který je navozen přítomností oxidovaných nízkodenzitních lipoproteinů. Expozice výše zmíněných buněk oxidované formě LDL během experimentu vedla k jejich rychlé apoptóze a nekróze. Avšak přítomnost extraktu chioské mastichy vedla k významnému omezení výše uvedených jevů a významně omezila cytotoxicitu oxidovaných LDL částic. Výsledek této studie přináší důležitý důkaz faktu, že chioská masticha je novým důležitým antioxidantem a antiaterogenním faktorem pro oblast Středozemí.

V roce 2003 byla v magazínu Phytotherapy Research magazine publikována studie, kterou vedli N. Andrikopoulos, A. Kaliora, A. Assimopoulou a V. Papapeorgiou. Byl v ní zkoumán protektivní účinek přírodních pryskyřic proti omezení oxidace lipoproteinů LDL. Za tímto účelem byly vzorky lidského LDL uměle oxidovány za použití iontů mědi, poté byl tento vzorek vystaven účinkům extraktu chioské mastichy a následně byly výsledky vyhodnoceny. Výsledek testu vedl k závěru, že chioská masticha (Pistacia lentiscus var. Chia) byla nejúčinnějším přírodním produktem ze všech, které byly testovány jako protektivní faktory proti oxidaci lidského LDL (pryskyřice p.terebinthus, pryskyřice dammar, kaučuky acacia, tragacanth, storax).

V porovnání dosáhl protektivní účinek chioské mastichy 99,9 %, což znamená celkové potlačení oxidace LDL, zatímco ostatní produkty dosáhly protektivního účinku pouze v rozmezí 27,0 % – 78,8 %.Konečně, v jiné laboratorní studii, který byla publikována v roce 2002 v italském Journal of Food Science magazine, výše zmíněný výzkumný tým zkoumal biologické účinky slin, vznikajících jednak při žvýkání přírodní chioské mastichy, ale také při žvýkání komerčních žvýkaček (se syntetickými parfémy a umělými antioxidanty BHT), na proces oxidace lipoproteinů o nízké hustotě (LDL). Výsledky vedly k závěru, že nejlepšího protektivního účinku proti oxidaci LDL v in vitro podmínkách bylo dosaženo slinami, které vznikly z přírodní chioské mastichy. Jejich ochranný účinek byl dokonce mírně vyšší, než účinek vitaminu E, který byl použit jako standard pro srovnávací testy.

Přečtěte si článek: Masticha snižuje cholesterol: jak užívat?

Seznam literatury, na níž je odkazováno v textu

  1. “Antiatherogenic effect of Pistacia lentiscus via GSH restoration and downregulation of CD36 mRNA expression” G. V. Z. Dedoussis, A.C. Kaliora, S. Psarras, A. Chiou, A. Mylona, N.G. Papadopoulos, N. K. Andrikopoulos, Atherosclerosis 174 (2004) 293–303
  2. “Η Μαστίχα Χίου αναστέλλει την απόπτωση μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος σε συνθήκες οξειδωτικού στρες”, Α. Kaliora, G. Dedousis, N. Andrikopoulos, Minutes of the 3rd Panhellenic Meeting on Free Radicals and Oxidant Stress, Athens, October 3-5, 2002. 
  3. “Biological activity of saliva against in vitro LDL oxidation after chewing commercial chewing gums” N. Andrikopoulos, A. Kaliora, A. Assimopoulou, V. Papageorgiou. Ital. J. Food Sci. (2002), 3, Vol.14, p. 279-290
  4. “Biological activity of some naturally occurring resins, gums and pigments against in vitro LDL oxidation” N. Andrikopoulos, A. Kaliora, A. Assimopoulou, V. Papageorgiou. Phytotherapy Research Vol. 17, (5), 2003, Page 501-507.
Účinky mastichy při ateroskleróze